۰۱ اسفند ۱۳۹۴ : وب سایت کارتون هاب فعالیت خود را به صورت رسمی اغاز کرد.